Stypendia do Polski

  • OVER 450 HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
  • 315 OF THEM HOLD ERASMUS UNIVERSITY CHARTER
  • OVER 200 FIELDS OF STUDY 
  • 36 THOUSAND EUROPEANS HAVE COME TO STUDY IN POLAND WITHIN ERASMUS PROGRAMME SINCE 1998

PROGRAM STYPENDIALNY WEGIERSKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ (MÖB)

W oparciu o porozumienie polsko – węgierskie w ofercie Węgierskiej Komisji Stypendialnej znajdują się następujące programy stypendialne dotyczące wyjazdów na polskie uczelnie wyższe:

- stypendium dla studentów polonistyk – pięciomiesięczne stypendium na jednej z polskich uczelni, 40 miejsc / rok. W ramach stypendium zapewnione jest bezpłatne kształcenie, miejsce w akademiku, zwrot kosztów podróży, stypendium naukowe w wysokości 250 USD/miesiąc. Wymagana znajomość języka polskiego.

- stypendium dla słuchaczy uniwersytetów i uczniów szkół wyższych - pięciomiesięczne stypendium na dowolnym kierunku wybranej polskiej uczelni (za wyjątkiem kierunków szkół o profilu artystycznym), 10 miejsc / rok. Zapewnione jest bezpłatne kształcenie, miejsce w akademiku, zwrot kosztów podróży, stypendium naukowe w wysokości 250 USD/miesiąc. Wymagana znajomość języka polskiego.

- stypendium dla pracowników uniwersyteckich, instytutów naukowych w celu naukowej pracy badawczej (pobyt krótszy) – kilkudniowe (5-21 dni) stypendium na wybranej polskiej uczelni dla pracowników naukowych, nauczycieli akademickich. 5 miejsc / rok. W ramach stypendium zapewnione jest bezpłatne kształcenie, miejsce w akademiku, zwrot kosztów podróży, stypendium w formie dziennych diet.

- stypendium dla pracowników uniwersyteckich, instytutów naukowych w celu naukowej pracy badawczej (pobyt dłuższy) – stypendium dla pracowników naukowych, nauczycieli akademickich. Zapewnione jest miejsce w akademiku, zwrot kosztów podróży, stypendium naukowe. 18 miejsc / rok, długość stypendium 1-9 miesięcy  / osoba. Wyjazd na dowolny kierunek wybranej polskiej uczelni.

- letnia szkoła języka polskiego – dla słuchaczy i nauczycieli uniwersytetów i szkół wyższych (głównie kierunków filologicznych, katedr filologii polskiej). 3-4 tygodniowy pobyt na letniej szkole języka polskiego. Zapewnione jest bezpłatne kształcenie, wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów podróży.12 miejsc / rok.

Dalsze informacje

 

PROGRAM ERASMUS

Program skierowany do studentów i pracowników uczelni wyższych. Ma za zadanie rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych, podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru. Uczestniczą w nim wszystkie kraje Unii Europejskiej a także Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Turcja. W jego ramach możliwe są przyjazdy do Polski studentów zagranicznych oraz wyjazdy polskich studentów na europejskie uczelnie.

 

PROGRAM CEEPUS

Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) wspiera wymianę akademicką w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Obejmuje Albanię, Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię, Rumunię, Polskę, Słowację, Słowenię, Serbię, Węgry oraz Bośnię i Hercegowinę.

 

STYPENDIA FUNDACJI WYSZEHRADZKIEJ

  1. Stypendia dla studentów z krajów czwórki (CZ, HU, SK lub PL), którzy planują studia w kraju V4 innym niż ich kraj ojczysty (na akredytowanych uniwersytetach).
  2. Stypendia dla studentów i osób z tytułem magistra z krajów czwórki (CZ, HU, SK lub PL), którzy planują studia w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii lub Ukrainie (w uniwersytetach posiadających akredytację).
  3. Granty adresowane do studentów z Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii lub Ukrainy na akredytowanych uniwersytetach krajów V4.  

Wysokość stypendium: studenci otrzymują 2300 EUR/semestr, a przyjmująca ich instytucja 1500 EUR/semestr/student.

Więcej informacji na temat stypendiów w ramach Fundacji Wyszehradzkiej uzyskać można na stronie internetowej lub telefonicznie w sekretariacie Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej w Bratysławie: +421 259 203811.

 

INNE

Fundusz Królowej Jadwigi – 2012/2013

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został na Uniwersytecie Jagiellońskim konkurs o stypendia z Funduszu Królowej Jadwigi na rok akademicki 2012/2013.

Przeznaczone dla młodych pracowników naukowych i doktorantów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy pod opieką kadry naukowej UJ będą mogli odbywać 1-3-miesięczne staże badawcze w Krakowie w okresie od października 2012 do czerwca 2013. Termin przyjmowania dokumentów konkursowych mija 15 czerwca 2012 roku, konkurs rozstrzygnięty zostanie w lipcu 2012. W ciągu dziewięciu lat działalności Funduszu, będącego indywidualną inicjatywą Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendium otrzymało ponad 800 osób z 21 krajów.
W załączeniu przesyłamy informacje o funduszu oraz formularz zgłoszeniowy z prośbą o zainteresowanie tym przedsięwzięciem środowisk naukowo-badawczych w krajach Państwa rezydentury.

 

 

 

Studium Europy Wschodniej UW
ogłasza nabór do
Programu Stypendialnego "25 Stypendiów"
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Termin składania dokumentów: 15 marca 2011 r.
 
Skierowane do kandydatów ze wszystkich krajów Europy Środkowej, Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej.
Wymagana znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.

Więcej informacji: http://www.studium.uw.edu.pl/?id=136&nid=201

 

Stypendium imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2011/2012

Ministra Spraw Zagranicznych RP (1989-1993) dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu

Stypendium umożliwi odbycie indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej, a jego celem jest szerzenie demokracji, praw człowieka i zasad państwa prawa.

Stypendium przeznaczone jest dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat a także dla osób, które wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego.

Termin zgłoszenia: 31 marca 2011 r.

Dokładne informacje o stypendium: www.studium.uw.edu.pl 

 

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.         Jest adresowany do osób prowadzących badania poświęcone kulturze, historii oraz wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczpospolitej oraz szeroko rozumianej Europie Środkowej. Do udziału w programie zaproszone są osoby zajmujące się praktycznym wymiarem zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz teoretycznymi badaniami z zakresu dziedzictwa, historii, socjologii, etnografii i antropologii.

 

Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla  profesorów i starszych wykładowców akademickich oraz Program Junior dla doktorów oraz doktorantów. MCK oferuje korzystanie z zaplecza naukowego, archiwów, bibliotek oraz programów edukacyjnych i badawczych prowadzonych przez krakowskie placówki naukowe oraz kulturalne. Stypendystom zapewnione zostaje samodzielne mieszkanie w centrum miasta oraz miejsce do pracy naukowej w siedzibie MCK przy Rynku Głównym w Krakowie. Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł, ok. 850 EURO) dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, ok. 600 EURO dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant przyznawany w celu zakupu książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, ok. 400 EURO).   

 

thesaurus_poloniae.pl_.doc

thesaurus_poloniae_formularz_zgloszeniowy.doc

 

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia"

 
dla osób do 40 roku życia, (45 - w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach)

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia" prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny.

O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny:
• film,
• fo­to­gra­fia,
• kon­ser­wa­cja za­byt­ków,
• li­te­ra­tu­ra/prze­kład,
• mu­zy­ka,
• sztu­ki wi­zu­al­ne,
• teatr,
• kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu.

Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.
Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej. 

Więcej: http://www.nck.pl/sub,pl,oprogramie.html