Dokumenty

 

fragment z gazety "Dunaújvárosi Hírlap", 1966